Algemene voorwaarden We’re 4 U Coaching & Care B.V.

 

 

Algemene voorwaarden We’re 4 U Coaching & Care B.V.

 

Algemeen:

We’re 4 U Coaching & Care B.V. (hierna ook We’re 4 U te noemen) is opgericht op 1 juli 2017 door mevrouw R. G. A. al Jobori en de heer B. Soekhoe te Leiden onder KvK nr.: 72206756 en AGB-code: 75753277. Hoofdactiviteiten zijn het bieden van coaching en begeleiding aan cliënten.

                 

Algemene voorwaarden:

Op alle diensten van We’re 4 U, zijn deze algemene voorwaarden en spelregels van kracht. Tijdens het eerste (intake) gesprek wordt u op deze voorwaarden geattendeerd. Door ondertekening van het intake formulier / volmacht geeft u aan akkoord te gaan met de hieronder beschreven algemene voorwaarden van We're 4 U Coaching & Care B.V.

 

Afspraken:

Er wordt gewerkt op afspraak. U kunt zowel telefonisch als per email een afspraak maken. Nadat uw afspraak is bevestigd (email/post) door We’re 4 U, dan pas is deze definitief. Definitief gemaakte afspraken kunnen uiterlijk binnen 24 uur (alleen op werkdagen) geannuleerd en of verzet worden.

 

Procedure van de begeleiding:

  1. Telefonisch contact of via email. Aanmelding altijd via gemeente, uitwisseling gegevens, maken van eerste afspraak;
  2. Intakegesprek met cliënt(e) thuis en/of op kantoor bij We're 4 U al dan niet tezamen met ouders/verzorgers/(wettelijke) vertegenwoordigers. Hierbij wordt het intakeformulier/volmacht ingevuld en ondertekend;
  3. Er dient een plan van aanpak met cliënt(e) en/of dienst (wettelijke) vertegenwoordigers opgesteld te worden samen met de gemeente, om beoogde doelen te formuleren;
  4. De duur van Coaching & Begeleiding is afhankelijk van de hulpvragen en de mate van de zelfredzaamheid van de cliënt(e), deze wordt door uw gemeente bepaald;
  5. Evaluatiegesprekken vinden met cliënt(e) en of eventueel met diens (wettelijke) gemachtigde en met de gemeente plaats.

 

We’re 4 U, heeft na het intakegesprek het recht om een dossier van haar cliënten bij te houden. Het dossier is inzichtelijk voor cliënten en of op te vragen door cliënt.

 

Locatie:

Afspraken vinden, tenzij anders overeengekomen, plaats bij cliënten thuis of op kantoor bij We’re 4 U.

 

Betalingsvoorwaarden:

Er zijn geen kosten verbonden voor cliënten met een WMO-indicatie. Cliënten dienen rekening mee te houden dat er een eigenbijdrage via het CAK van hen verlangd wordt. De eigen bijdrage is in inkomensafhankelijk. Op de site van het CAK kan men exacter uitrekenen hoeveel eigen bijdrage voor hen geldt.  

 

Annulering:

Indien de afspraak niet door kan gaan zijdens cliënt(e), dient u dit van tevoren te annuleren. Een afspraak kan telefonisch worden afgezegd of per email uiterlijk 24 uur (alleen op werkdagen) voor de afspraak.

 

Aansprakelijkheid:

We’re 4 U heeft ten aanzien van cliënten een inspanningsverplichting. Dit betekent dat alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal worden ingezet om de beoogde doelen te kunnen behalen. Echter een garantie op het resultaat kunnen wij nimmer geven. Een advies van We’re 4 U is dus resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Keuzes en beslissingen die cliënt(e) neemt zonder medeweten en buiten de adviezen van We’re 4 U, zijn voor eigen verantwoordelijkheid van de cliënt(e). We’re 4 U, sluit elke aansprakelijkheid uit inzake de geboden diensten door We’re 4 U, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van We’re 4 U. We’re 4 U, is gehouden aan alle wettelijke regels (voor minderjarigen geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de coaching & begeleiding door We’re 4 U).

 

Vertrouwelijkheid:

We’re 4 U, gaat vertrouwelijk om met de informatie verkregen van of over haar cliënten. Informatie wordt niet zonder toestemming aan derden verstrekt, tenzij deze in belang zijn van cliënten. Ook informatie gegeven door of over minderjarigen worden vertrouwelijk behandeld. We’re 4 U bepaalt zelf over welke informatie gecommuniceerd wordt naar ouders/verzorgers, dit met respect naar en medeweten van het kind. Wel zal de coach/begeleider van We’re 4 U, ouders/verzorgers te allen tijde informatie verstrekken over de inhoud, opbouw van de coaching en begeleiding. We’re 4 U, gaat in gesprek met derden wanneer dit in het belang is van cliënt(e). Tijdens het intakegesprek brengen wij dit ter sprake en maken we hier samen afspraken over.

 

Huishoudelijk regelement:

We’re 4 U beschikt over een huishoudelijk regelement. Dit regelement maakt deel uit van onderhavige algemene voorwaarden en geldt voor een ieder die voor/met We’re 4 U zaken doet.

 

Klachten en overige:

Cliënten dienen tijdens de begeleiding telefonisch bereikbaar te zijn voor We’re 4 U. Bij klachten en opmerkingen kunt u altijd terecht bij We’re 4 U. Dan zal er naar een passende oplossing worden gekeken. Ons klachten regelement en klachtenformulier zijn te vinden op onze website onder het kopje more " Ik heb een klacht". Ook mag u uw klacht deponeren bij de gemeente.

 

Uitsluitingsgronden bij aanname cliënten:

We're 4 U is voor een ieder echter, ons beleid is dat wij sommige cliënten niet kunnen/mogen begeleiden. Wij zullen deze cliënten daarom doorverwijzen naar kantoren die daarvoor beter gespecialiseerd zijn. Het gaat om de navolgende groepen:

  • Als u onder de 18 jaar bent verwijzen wij, u door naar een ander kantoor;
  • Bent u verdachte of veroordeeld geweest in een zedendelict en of zware criminaliteit, dan verwijzen wij u ook door.
  • Bent u verslaafd en u wenst niet mee te werken aan een behandeling tot afkicken,  door een verslavingsarts dan verwijzen wij u ook door.

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met We're 4 U

 

Toepasselijk recht en forumkeuze:

  1. Op alle overeenkomsten tussen We’re 4 U en haar cliënten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die verband houden met coaching en begeleiding tussen We’re 4 U en de cliënt, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin We’re 4 U is gevestigd.

 

 

 

We’re 4 U, 01 juli 2017 te Leiden